Valgprogram
Glostrup Borgerlistes valgprogram for kommunalvalget ´21

DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION - er til for borgerne!

Glostrup Borgerliste ønsker fortsat at fastholde Glostrup som en selvstændig kommune med egne institutioner, herunder bl.a. også eget forsyningsselskab, og serviceniveauet over for den enkelte borger skal prioriteres højt.

Personalemæssigt skal der stadig være en høj prioritering af de ”varme hænder” og ”af mennesker før systemer”.

Ansættelse af elever i administrationen opnormeres, så kommunen i højere grad bliver selvforsynende med dygtige medarbejdere, og sygefraværet skal bringes ned et niveau med det private arbejdsmarked.

Ledere og medarbejdere skal til stadighed opdatere deres uddannelse og modtage tilbud om videreuddannelse.

 • Den kommunale administration er til for borgerne.
 • Personalet er kommunens vigtigste ressource.
 • Ledere og medarbejdere skal til stadighed opdatere deres uddannelse og modtage tilbud om videreuddannelse.

Glostrup Skole er en central byggeklods til en god uddannelse, og derfor har vi hos Glostrup Borgerliste en række fokuspunkter ifm. med driften af Glostrup Skole.

Hos Glostrup Borgerliste vil vi arbejde for, at skolen i Glostrup (Glostrup Skole), har størst mulig selvstændighed for den enkelte afdeling/enkelte skole med egen skoleledelse og skolebestyrelse. Vi mender samtidig at vores folkeskole skal forblive et kommunalt ansvar, hvor kommunalbestyrelsen sætter rammerne, og skole står for den fagligeudvikling af skolen.

 • Størst mulige selvstændighed for den enkelte afdeling/skole.
 • Styrkelse af fagligheden.
 • Styrkelse af kontakten skole / forældre.
 • Vi ønsker at alle får opfyldt deres ønske om skolelokation og derfor ønsker vi at udvide Nordvangskolen.
 • Kristendommen og forståelsen af vores kristne kulturbaggrund skal prioriteres i forhold til andre religioner.

Den årlige kvalitetsrapport skal være en retvisende og proaktiv rapport, der giver kommunalbestyrelsen viden og indsigt til at styrke fagligheden i skolen. Det skal endvidere sikres, at skolebestyrelsen gennem en god information, har et godt beslutningsgrundlag med udgangspunkt i den enkelte skole (afdeling), til at styrke skolen og løse dens udfordringer.

Fagligheden skal stå i centrum i skolen, og den skal bl.a. styrkes gennem et aktivt læringsmiljø og en god klasseledelse. Fx kan der gøres op med traditionel klassedannelse, og i større grad bør eleverne opdeles ud fra deres faglige niveau, frem for årgang opdelt undervisning som vi kender det. Hvis fagligheden skal styrkes, skal eleverne ikke have mere af det samme.

Der skal være en stærk, handlekraftig og samarbejdsorienteret ledelse, som i samarbejde med lærerne kan skabe målbare resultater. Den nære ledelse skal styrkes, og det er skolens ansvar at give forældrene god information og indsigt i skolens arbejde og mål.

Der bør ikke være klasser hvor indvandrerbaggrunden er over 33%, og dansk kundskaber skal være i orden når man starter i skolen.

Skolen skal i mindre grad være en gymnasieforberedende skole, skolen skal i større grad være en skole hvor eleverne løftes fagligt. Således at de forberedes til at kunne geberde sig i det videre uddannelsesforløb, og der skal udvikles en bredere faglighed, hvor eleverne også introduceres for lokale foreninger og virksomheder.

Skolen skal i højere grad introducere eleverne til det samfund de er en del af, og det skal ske gennem understøttende undervisning, åben skole, faglig fordybelse og bevægelse.

Kristendommen og forståelse af vores kristne kulturbaggrund skal prioriteres i forhold til andre religioner.

Skolen skal endvidere også forberede alle eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed, demokrati og folkestyre.

BØRN OG UNGE

Åbne- og lukketider i daginstitutioner skal tilpasses til det fleksible arbejdsmarked, så børnefamilier kan nå at aflevere og hente deres børn og alligevel passe et fuldtids arbejde.

Pasningsgarantien i vores daginstitutioner skal fastholdes, og ved lukkedage skal der stadig kunne henvises til andre pasningsmuligheder.

Vores unge skal opmuntres til at deltage aktivt i lokale anliggender, og på den måde inddrages i det arbejdende folkestyre.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

Glostrup skal fortsat udbygges og være en betydende, aktiv og attraktiv erhvervskommune med en god dialog mellem erhvervsliv og kommune. De mange erhverv og arbejdspladser skal sikres de bedst mulige rammer, med en optimal infrastruktur, der vil kunne tiltrække nye virksomheder og dermed nye arbejdspladser.

Glostrup Kommune skal have et tæt samarbejde med de lokale erhvervsvirksomheder med henblik på, at få flest mulige borgere aktiveret i blivende job.

Derfor vil Glostrup Borgerliste:

 • Øge indsatsen for at skabe blivende jobtilbud til ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, gennem et tættere samarbejde med kommunens private og offentlige arbejdspladser.
 • Sikre at der strammes op over for de borgere som ikke selv medvirker til at komme i job eller uddannelse.
 • Bekæmpe ungdomsarbejdsløshed ved at gøre en ekstra indsats for at motivere arbejdsløse og ufaglærte unge til at komme i gang med en uddannelse.
 • Øge indsatsen for at nedbringe arbejdsløsheden blandt ældre og ledige med nedsat arbejdsevne eller særlige behov. Alle der kan bidrage, skal bidrage.

BYENS UDVIKLING

Glostrup Borgerliste ønsker, at udviklingen af Glostrup bymidte skal munde ud i en mere dynamisk bymidte med grønne og smukke byrum, og vi ønsker gode og sunde boliger i lyse og luftige omgivelser.

Alt nybyggeri skal ske i respekt for det bestående, og vi ønsker en overordnet linje imod en fortætning i bebyggelsen i området vest for Nordre Ringvej.

Der kan opføres både ungdomskollegium og ældreboliger i bymidten, idet der mangler denne type boliger i Glostrup.

Tilstrækkeligt antal parkeringspladser skal naturligvis etableres i forbindelse med nybyggeri og/eller renoveringer af eksisterende bolig og skal naturlig være forberedt til fremtidens bilpark.

Vores politiske visioner for Glostrup, ligger i øvrigt i tråd med ”Strategi for udvikling af bymidten” fra Juni 2017, som vi har sat et meget tydelige fingeraftryk på.

 • Letbanen giver Glostrup muligheder, som vi skal udnytte til udvikling af byen.
 • Der skal holdes fast i Glostrups grønne områder, herunder også Præstegårdshaven og Rådhusparken.
 • Der skal bygges gode og sunde boliger i lyse og luftige omgivelser – og i respekt for det bestående.
 • Ingen fortætning af boligområderne vest for Ndr. Ringvej.
 • Der skal ikke bygges boliger i 6-8 etager på butikstorvet Diget.
 • Der skal sikres både ældre- og ungdomsboliger i bymidten, gerne sydvest for banen.
 • Nyttehaverne i Dommervangen skal gøres varige.

TRAFIK

Der skal indarbejdes bæredygtige trafikløsninger i Glostrups fremtidige byplanlægning, og den kollektive transport skal udbygges og Glostrup fastholdes som et trafikknudepunkt.

Der skal etableres parkeringshus syd for banen til aflastning af bymidten.

Vi ønsker at opretholde et døgnbemandet beredskab centralt i Glostrup på den nuværende placering – brandstationen bør renoveres evt. nyopføres på samme sted.

Vi ønsker fortsat fokus på den samlede genopretningsplan af gode og handicapvenlige fortove og cykelstier overalt i kommunen.

Vi ønsker at buslinje 847 (Servicebussen) igen bliver gratis og gerne udbygget.

Vi ønsker at buslinje 166 bliver udvidet, til at også at køre til Ejby i de sene aftentimer og om natten for at betjene Hvissinge og Ejby.

 • Den kollektive trafik skal styrkes både lokalt og regionalt.
 • Der skal etableres parkeringshus syd for banen med overdækket gangbro over banen.
 • Gratis servicebus genindføres.
 • Der skal tænkes anderledes når der laves trafikdæmpende foranstaltninger - der skal laves en ”Glostrupmodel”, så det er ens i hele Glostrup.
 • Det skal være trygt at færdes i Glostrup for alle.

SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK

Glostrup Borgerliste vil arbejde for, at Glostrup kommune fører en sundhedspolitik, der lever op til de øgede krav og behov, som vores syge og ældre bør kunne forvente af det offentlige i et velfærdssamfund.

Vi vil arbejde for en aktiv sundhedspolitik med fokus på trivsel, oplysning og forebyggelse.

Det skal sikres, at der på vores ældrecentre er tilstrækkeligt personale, som har den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund til at kunne bistå de ældre såvel om dagen som om natten.

Forholdene for syge og ældre i beskyttede boliger skal forbedres, så der efter behov kan gives mere tid til den enkelte borger.

Kommunen skal arbejde for, at antallet af forskellige hjemmehjælpere hos den enkelte borger nedbringes, og de ældre skal have en fast kontaktperson i kommunen.

Kommunen skal føre en aktiv seniorpolitik og gå forrest med at tilbyde deltidsjob og andre ordninger for vores aktive seniorer.

Vi ønsker at opprioritere ledsageordningen, handicapkørsel samt beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for handicappede.

Glostrup Borgerliste vil arbejde for, at der etableres bedst mulige adgangsforhold for ældre og handicappede til læger o.lign..

Mad- og måltidspolitikken skal i samtlige institutioner m.v. bygge på traditionelle danske retter.

Vi ønsker at styrke personalenormeringen især på demensområdet, gerne i form af en 1:1 minimumsnormering i dagtimerne.

 • Styrkelse af den nære ældrepleje.
 • Der skal ske en væsentlig personaleopgradering på demensområdet. Gerne 1:1 normering i dagtimerne.
 • Klippekortordningen skal genindføres.

VETERANPOLITIK

Borgere der har været udsendt i international tjeneste af Forsvaret eller anden statslig myndighed og som følge deraf har pådraget sig fysiske, eller psykiske mén, skal tilbydes den nødvendige hjælp til at komme videre i livet og genopnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

KULTUR OG FRITID

Vi skal værne om lokalsamfundet og skabe gode betingelser for aktiviteter, der både stimulerer den enkelte og som er værdifulde for sammenholdet. Glostrup skal være en levende kulturby, der engagerer borgerne til at være en aktiv del af kultur- og fritidslivet.

Den folkelige idræt i kommunen skal styrkes.

Glostrup Bio skal som foreningsdrevet biograf være selvbærende og stadig arbejde med andre aktiviteter, der kan gøre den til et af kommunens kulturelle samlingssteder.

Ved fremtidige indkøb af skulpturer skal disse placeres i områder hvor borgerne bor.

Vi ønsker Præstegården genetableret som et lokalhistorisk center for Glostrup. Huset skal rumme Lokalhistorisk Arkiv, Glostrupsamlingen, Hvissingepigen og meteoritten samt de relevante lokalhistoriske foreninger.

Biblioteket fastholdes på sin nuværende placering, men kan indgå i nybyggeri på adressen.

 • Reetablering af Byhistorisk Hus.
 • Biblioteket fastholdes på sin nuværende adresse.
 • Vi vil arbejde for, at der opføres en ekstra svømmehal i forbindelse med den nuværende, så der bliver plads nok både til Glostrups borgere og svømmeklubben.

NATUR OG MILJØ

Glostrup skal være en kommune der i sin byplanlægning viser vejen for en grøn og bæredygtig udvikling, og der skal i lokalplanerne for fremtidige boligbyggeri indtænkes byhaver og grønne rum på tagetagen. Vores parker og grønne områder skal fredes, herunder også Præstegårdshaven og Rådhusparken.

I den fremtidige planlægning skal indgå flere grønne åndehuller og miniparker.

Der skal plantes træer og grønt hvor det er muligt.

Vi ønsker at nyttehaverne ved Dommervangen gøres varige. De haver og samværet i dem er jo den bedste ”medicin” mod alle mulige dårligdomme, sygdomme og ensomhed.

 • Der skal holdes fast i Glostrups grønne områder, herunder også Præstegårdshaven og Rådhusparken.
 • Der skal bygges gode og sunde boliger i lyse og luftige omgivelser – og i respekt for det bestående.
 • Ingen fortætning af boligområderne vest for Ndr. Ringvej.
 • Der skal ikke bygges boliger i 6-8 etager på butikstorvet Diget.
 • Der skal sikres både ældre- og ungdomsboliger i bymidten, gerne sydvest for banen.
 • Nyttehaverne i Dommervangen skal gøres varige.

INTEGRATION

Der skal føres en aktiv boligpolitik, som sikrer at ghettodannelser undgås, og Glostrup kommune skal overtage boliganvisningen i almene boligområder hvor der er mange af anden etnisk herkomst.

Glostrup kommune skal aktivt bruge repatrieringsloven.

Danskundervisningen skal styrkes både over for børn og voksne, og indvandrerfamilier skal kraftigt tilskyndes til at sende deres børn i daginstitution.

Vi siger nej til modersmålsundervisning.

Daginstitutionerne skal være opmærksomme på, at sprogligt svage børn i samarbejde med forældrene, tilskyndes til at lære dansk. • Skoleelever som læser eller skriver et dårligt dansk skal have lektiehjælp.

Det skal indskærpes i forbindelse med alt integrationsarbejde, at der lægges vægt på demokrati og ligestilling mellem kønnene, samt at respekt for at dansk kultur og det kristne grundlag er bærende for vort samfund.

 • Glostrup kommune skal overtage boliganvisningen i almene boligområder.
 • Kommunen skal aktivt tilbyde repatriering.

Fokuspunkter for kommunalvalg 2021

DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION

 • Den kommunale administration er til for borgerne.
 • Personalet er kommunens vigtigste ressource.
 • Ledere og medarbejdere skal til stadighed opdatere deres uddannelse og modtage tilbud om videreuddannelse.

SKOLE

 • Størst mulige selvstændighed for den enkelte afdeling/skole.
 • Styrkelse af fagligheden.
 • Styrkelse af kontakten mellem skole og hjem.
 • Kristendommen og forståelsen af vores kristne kulturbaggrund skal prioriteres i forhold til andre religioner.
 • Vi ønsker at alle får opfyldt deres ønske om skolelokation og derfor ønsker vi at udvide Nordvangskolen.

BYENS UDVIKLING – ET GRØNT GLOSTRUP

 • Letbanen giver Glostrup muligheder, som vi skal udnytte til udvikling af byen.
 • Der skal holdes fast i Glostrups grønne områder, herunder også Præstegårdshaven og Rådhusparken.
 • Der skal bygges gode og sunde boliger i lyse og luftige omgivelser – og i respekt for det bestående.
 • Ingen fortætning af boligområderne vest for Ndr. Ringvej.
 • Der skal ikke bygges boliger i 6-8 etager på butikstorvet Diget.
 • Der skal sikres både ældre- og ungdomsboliger i bymidten, gerne sydvest for banen.
 • Nyttehaverne i Dommervangen skal gøres varige.

BEREDSKAB I GLOSTRUP

 • Vi ønsker at opretholde et døgnbemandet beredskab centralt i Glostrup på den nuværende placering – brandstationen bør renoveres evt. nyopføres på samme sted.

TRAFIK

 • Den kollektive trafik skal styrkes både lokalt og regionalt.
 • Der skal etableres parkeringshus syd for banen med overdækket gangbro over banen.
 • Gratis servicebus genindføres.
 • Der skal tænkes anderledes når der laves trafikdæmpende foranstaltninger - der skal laves en ”Glostrupmodel”, så det er ens i hele Glostrup.
 • Det skal være trygt at færdes i Glostrup for alle.

KULTUR OG FRITID

 • Reetablering af Byhistorisk Hus.
 • Biblioteket fastholdes på sin nuværende adresse.
 • Vi vil arbejde for, at der opføres en ekstra svømmehal i forbindelse med den nuværende, så der bliver plads nok både til Glostrups borgere og svømmeklubben.

ÆLDRE OG SUNDHED

 • Styrkelse af den nære ældrepleje.
 • Der skal ske en væsentlig personaleopgradering på demensområdet. Gerne 1:1 normering i dagtimerne.
 • Klippekortordningen skal genindføres.

INTEGRATION

 • Glostrup kommune skal overtage boliganvisningen i almene boligområder.
 • Kommunen skal aktivt tilbyde repatriering.

Du kan downloade vores Fokuspunkter for Kommunalvalg 2021 som PDF-dokument i sektionen for kampagnemateriale.

Vi anvender cookies

Vi anvender cookies på vores website. Nogle af dem er afgørende for driften af websitet, mens andre hjælper os med at forbedre dette website og brugeroplevelsen (sporingscookies). Du kan selv bestemme, om du vil tillade cookies eller ej. Bemærk, at hvis du afviser dem, kan du muligvis ikke bruge alle websitets funktioner.